Vásárlói szerződés

Az alábbi szerződés a powersport.hu webáruházban történő vásárlás jogi feltételeit tartalmazza. Ön megrendelésének jóváhagyásával a távol levő felek közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabály értelmében az alábbi szerződést elolvasta, megértette és aláírásával elfogadta.


1. Általános rendelkezésekA www.powersport.hu-nak jogában áll esetenként a jelen általános szerződési feltételek (ÁSZF) módosítása, így már most felhívja minden vásárló figyelmét, hogy az egyes vásárlások előtt a jelen ÁSZF olvasása ajánlott a www.powersport.hu honlapján. Ezek a módosítások az interneten való megjelenés pillanatától érvényesek és nem alkalmazhatóak a korábban megkötött szerződésekre. A honlapon leadott minden rendelésre a leadásának dátumán érvényben lévő ÁSZF érvényes. Érvényesített rendelés esetén a Vevő az itt elolvasott feltételeket feltétel nélkül elfogadja. A honlap használatával a Vevő külön jognyilatkozat nélkül elfogadja és betartja az itt felsorolt általános feltételeket, amelynek megsértéséért a kártérítés általános feltételei szerint köteles helytállni.


A Powersport webáruház (a továbbiakban Szolgáltató) egy üzlet internetes katalógusa, melyben sporteszközöket, étrendkiegészítőket és egyéb termékeket kínál eladásra. A szolgáltatón keresztül történt elektronikus rendelésleadással a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint a vásárlási szerződés aláírásával jön létre a Szolgáltató és a rendelést küldő magánszemély vagy cég (továbbiakban Megrendelő) között. Elsődlegesen a Megrendelőnek ki kell választani a kívánt terméket, majd kosárba helyezni és meg kell határozni a mennyiséget. A rendelés állapota a "Megnéz" gombra kattintással bármikor ellenőrizhető. Ugyan itt lehet a vásárlást véglegesíteni. A Megrendelő a rendelés adatait összesítő Szállítási információk oldalon a Tovább gomb megnyomásával a Rendelés megerősítése oldal ellenőrzése után a Rendelés befejezése gomb megnyomásával fogadja el a szerződés feltételeit és véglegesíti a vásárlást. A rendelés sikeres leadásáról egy megerősítő e-mailt küldünk.


Kérjük az átvétel után, ellenőrizze, hogy az átvett termék megegyezik-e a megrendelt termékkel! Ha eltérést mutatkozik, kérjük jelezze a Kapcsolatok/Cégadatok pontban megadott e-mail címen!


A leadott megrendelést lemondani a rendelésazonosító-szám megjelölésével, e-mailben lehet a Kapcsolatok/Cégadatok pontban megadott e-mail címen (info@powersport.hu címen) lehet. Ugyanezen e-mail címen (info@powersport.hu) lehet a megrendelt tételeket módosítani is.


A webáruházon keresztül, elektronikus úton megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek. A szerződés ráutaló magatartással jön létre, iktatásra nem kerül, de az elektronikus mentés és nyilvántartás megtörténik. A szerződés feltételeit nem magatartási kódex alapján határoztuk meg. A szerződés kizárólag magyar nyelven jön létre és rá a magyar jog az irányadó. A megrendelése onnantól kezdve él, amikor a vásárlás után a visszaigazolás megérkezik cégünktől, amely tartalmazza a vásárolt termékeket, a szállítás és kifizetés módját.


A Szállító kijelenti, hogy az elektronikus úton történő értékesítéshez a jogszabályban előírt feltételekkel és szakhatósági engedélyekkel rendelkezik. Az erre vonatkozó mindenkori adatok a Cégadatokban találhatók.


Az elektronikus úton kötött szerződés a fogyasztó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet!


2. Szerződő felekA vásárlási szerződés a Fitness Forever Kft., mint Szállító (eladó), és a Megrendelő, mint Vevő között jön létre. A Fitness Forever Kft. csak a powersport.hu oldalon, internetes katalóguson keresztül leadott és visszaigazolt megrendelésekért vállal felelősséget.


A Megrendelő a Regisztrációs oldalon található adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait, a Szállító ezeknek megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a megrendelőt terheli. A Szállító a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén a megrendelő valódiságát joga van ellenőrizni.


3. ÁrakA termékek adatlapján feltüntetett árak a termékek bruttó ajánlati árai (ajánlott fogyasztói árak). Az ár az adott pillanatban érvényes, és csak akkor válik végleges árrá, ha a megrendelő a rendelési folyamat lépéseit szabályosan elvégzi és a rendelést jóváhagyja. A termék és a szállítási szolgáltatás végleges ára az az ár, amely a jóváhagyáskor a termék megnevezése mellett, majd a rendelésről küldött visszajelző e-mailben is szerepel.


A vásárlás véglegesítése és a megrendelés leadása (a Rendelés befejezése gomb megnyomásával) fizetési kötelezettséggel jár!


Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes kondíciók vonatkoznak.


4. Szállító felelősségvállalásaA Szállító tevékenységének megvalósításához a termékkínálat terén partnerekkel működik együtt, így a vásárlási szerződés teljesülését e partnerek szerződésteljesítése is befolyásolja.


A Szállító vállalja, hogy az általa visszaigazolt megrendeléseket a visszaigazolásban foglaltak szerint teljesíti. Jelen szerződést megismerte és magára nézve elfogadta.


5. A Megrendelő felelősségeMegrendelő tudomásul veszi, hogy Rendelése jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.


Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik a fizetési módnak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése a megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő költségeket a megrendelő megtéríti a Szállító számára.


6. A szerződés hatálya / elállási / felmondási jogJelen szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. Folyamatos rendelés esetén a szerződés mindaddig hatályban marad, amíg felek összes egymással szembeni követelése nem teljesül.


A Szolgáltató rendszere minden érvényes rendelésnek automatikusan rendelési azonosító-számot ad, melyet a megrendelő által megadott e-mail címre küldött rendelést visszaigazoló levélben elküld. Csak a rendelésazonosítóval rendelkező megrendelés érvényes!


A Megrendelő jogosult a megrendelés jóváhagyása után, de még a megrendelt árukat tartalmazó küldemény feladása (vagy futárnak történő átadása) előtt a szerződéstől díjmentesen, indokolás (külön magyarázat) nélkül elállni.


A Megrendelő elállási/felmondási jogát írásban, a rendelésazonosító-szám megjelölésével az info@powersport.hu címre való eljuttatással gyakorolhatja. Az elállás/felmondás jogát a Megrendelő gyakorolhatja nyilatkozat-minta útján (ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is: PDF formátumban) vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával.


A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Kormányrendelet (rendelet) alapján úgynevezett elállási joggal (a termék visszaküldésének joga, visszaküldési garancia) élhet a felhasználó internetes vásárlás esetén. Ezt a jogot néhány kivételtől eltekintve minden esetben gyakorolhatja. Ezekről részletesen a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság weboldalán is tájékozódhat: www.nfh.hu


Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Megrendelő vagy a Megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.


A megrendelő határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.


Az elállás/felmondás joghatásai


Ha a Megrendelő eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szállító visszatéríti a Megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Megrendelő a felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szállító, kivéve, ha a Megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli.


A visszatérítést mindaddig visszatarthatja a Szállító, amíg a terméket vissza nem kapta vagy a Megrendelő nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.


A Megrendelő köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Megrendelő viseli. A Megrendelő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.


A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkentés, illetve ésszerű költségeinek – ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését a fogyasztó kifejezett kérésére határidő előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítését.


Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén ha a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a Megrendelő a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.


A visszaélések elkerülése érdekében a Szállító fenntartja magának a jogot, hogy csak feltételekhez kötve (pl előzetes fizetés), vagy egyáltalán ne szolgálja ki azokat a vásárlókat, akik rendszeresen nem tartják be a vásárlási szerződésbe foglaltakat, vagy bármilyen más módon kárt okoznak a Szállítónak.


A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az Elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók.


KapcsolatCégadatok:A powersport.hu webáruház tulajdonosa és üzemeltetője:


FITNESS FOREVER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 08-09-018961

Nyilvántartást vezető cégbíróság: Győri Törvényszék Cégbírósága

Székhely / Üzletcím: 9023 Győr, Tihanyi Árpád utca 78.

Adószám: 14963508-2-08

Bankszámlaszám: 11737007-20760359

E-mail cím: info@powersport.hu

Telefon: +36-70-2787-430

Üzlet telefon: +36-96-436-128

Tárhelyszolgáltató: Paszinger Zoltán EV

Tárhelyszolgáltató székhelye: 2146 Mogyoród, Fóti út 37.

Tárhelyszolgáltató e-mail címe: hosting@hosting55.com


Általános tudnivalókCéginformációkA Power Sport Webáruház sportszerek és táplálékkiegészítők internetes kereskedelmével foglalkozik. A cég ezen felül rendelkezik egy üzlettel is Győrben a Tihanyi Árpád utca 78. szám alatt (Győr Plaza mellett), így ha lehetősége van rá személyesen is megtekintheti termékeinket (természetesen nem az egész webes kínálatot).


Széles kínálatunkban megtalálhatók kondícionáló gépek, sporteszközök, sportfelszerelés, étrend- és táplálék kiegészítők, darts, biliárd-, rex-, csocsó-, pingpong asztalok és kiegészítők, Body Action és Iguana sportruházat, stb. melyeket személyesen és webshopunkban egyaránt megvásárolhat. Termékeink európai és hazai beszállítóktól származó, illetve bizonyos esetekben saját gyártású minőségi termékek.


Termékeink listáját folyamatosan bővítjük, látogassa oldalunkat rendszeresen, hogy ne maradjon le a legújabb termékeinkről!


Technikai tudnivalókA PowerSport Webáruház rendszere teljesen automatikus! A teljes vásárlási folyamat (a termékek kiválasztása, mennyiségek, szállítási-számlázási címek megadása) aszerint rögzítődik, ahogy Ön azt a webáruházban megadja. Minden utólagos változtatás, javítás nehezíti, hátráltatja rendelésének teljesítését, ezért nyomatékosan kérjük, hogy a teljesítés módjára, idejére stb. vonatkozó igényeit már a rendelés leadásánál vegye figyelembe, és ennek megfelelően használja a lehetséges beállításokat és funkciókat. Minden olyan igényre vonatkozóan, amelyet képesek vagyunk teljesíteni, megtalálható a megfelelő opció. (Pl. azért nincs olyan beállítási lehetőség, hogy a szállítást adott napon és adott órában kéri, mert ilyen kérést nem tudunk teljesíteni.) Kérjük, hogy a rendelések jóváhagyása előtt figyelmesen tanulmányozza át a rendszer működésére vonatkozó tudnivalókat!


Vásárlási tudnivalókA Power Sport webáruház oldalán történő vásárlás mindössze néhány egyszerű lépéssel elvégezhető. Az oldalt megtekintve kínálatunkból kiválasztja az Önnek tetsző termékeket, és azokat a kosár ikonra kattintva behelyezi a virtuális kosarába. A kijelölés után a vásárlás folytatása ikonra kattintva nyugodtan folytathatja a nézelődést oldalunkon, a program végig figyelemmel kíséri, hogy mit/miket választott, és mindaddig számon tartja, amíg az oldal bezárásával el nem hagyja shopunkat. Ha nézelődés közben szeretné megnézni az addig kiválasztott termékek listáját, kattintson a oldal jobb felső sarkában megtalálható kosár linkre. A kosárban lévő terméket/termékeket bármikor kiveheti/törölheti, vagy darabszámukat módosíthatja addig, amíg a rendelést nem véglegesítette. Az eltávolít ikont kipipálva törlődik a kosarából a kijelölt termék,csak nyomja meg a frissítés gombot. A mennyiség megváltoztatása szintén a frissítés gombbal érvényesíthető.


Ha be szeretné fejezni a vásárlást, a Kosár tartalma oldalon a Kifizetés gombra kattintva a program összegzi Önnek a megvásárolni kívánt termékeket. Önnek ezek után már csak annyi a dolga, hogy lépésről lépésre végighalad a Szállítási információk oldalon található adatokon, ahol megadhatja szállítási és számlázási adatait, kiválaszthatja a fizetési és szállítási módot, a megjegyzésekhez, észrevételekhez beírhatja sajátos igényeit, számlaigényét vagy kérdéseit a vásárlással kapcsolatban.


Megrendelése akkor válik véglegessé, ha ezen az oldalon a Tovább gombra kattint. Megjelenik a Rendelés megerősítése oldal ahol még egyszer leegyeztetheti, hogy az adatok,a megrendelt termékek megegyeznek-e az Ön által megadottakkal. A Rendelés befejezése gombra kattintva Ön elfogadja a szerződésben rögzített feltételeket és véglegesíti megrendelését. Ezek után a megjelenő oldalon a rendszer jelzi, hogy megrendelését fogadta, mely feldolgozás alá került és megköszöni a vásárlást Önnek.


A Tovább linkre kattintva a weboldal főoldalára jut.


Rendelési határidőRendeléseit a nap 24 órájában elküldheti webáruházunkba. A visszajelzésünkben megadjuk a rendelés teljesítésének pontos határidejét, teljesítési helyét.


Jogi tudnivalókA Power Sport webáruház oldalain található összes tartalom tulajdonosának kizárólagos szellemi tulajdonát képezik. Ezek felhasználása, feldolgozása vagy másolat készítése a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül a szerzői jogok megsértését jelenti és jogi következményeket von maga után.


Amennyiben a felek között létrejött szerződéssel, illetve a teljesítéssel kapcsolatban bármilyen vita merül fel, felek azt elsősorban békés úton rendezik. Békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Az üzemeltető társaság székhelye szerint illetékes békéltető testület:


Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő – Békéltető Testület


Elérhetőségei:
Cím: 9021 Győr, Szent István u. 10/a.

Tel: 96/520-217 Fax: 520-218

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu


Amennyiben ez nem vezet eredményre, felek a jogvitájukra az üzemeltető társaság székhelye szerinti – hatáskörtől függően – a Győri Járásbíróság illetve a Győri Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.


KellékszavatosságA Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.


Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 (kettő) éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.


Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 (egy) éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. Használt termékek esetén ez a határidő 1 hónap.


A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.


Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.


A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni. A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.


A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő 6 (ha)t hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.


TermékszavatosságTermékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Felhasználó – választása szerint – kellékszavatosságnál meghatározott jogait vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.


Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.


A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két 2 (kettő) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.


A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.


A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.


Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.


JótállásA Power Sport webáruház különböző beszállító, gyártó cégekkel áll kapcsolatban. A Szállító juttatja el a Megrendelőhöz a megrendelt terméket/termékeket, amelyekre az érvényes jogszabályoknak megfelelő jótállási időt vállal. Ez az egyes termékeknél eltérhet.


A Szállító kizárólag új, kifogástalan termékeket forgalmaz, amelyeket csak abban az esetben cserél ki, ha azok bizonyítottan hibásak és ezek a hibák nem a szakszerűtlen kezelésből származnak. Hibás terméket csak eredeti csomagolásban vesz vissza.


Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.


A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 (egy) év, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.


A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.


Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a termékszavatossági és a kellékszavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.


Nem vonatkozik a jótállás a Megrendelő szakszerűtlen használatából eredő hibákra, sérülésekre. Megrendelő a használati és karbantartási útmutatót a megrendelt termék átadásakor megkapja és átvételével elismeri, hogy tisztában van a benne leírtakkal. Saját hibájából,tudatlanságából eredő hibák javításáért az ellenértéket a Megrendelő fizeti.


Szavatossági, jótállási igények érvényesítéseA szavatossági igényeit a Felhasználó a Kapcsolat/Cégadatok pontban megadott elérhetőségeken érvényesítheti.


AdatvédelemA webes vásárlás leginkább abban tér el a bolti vásárlástól, hogy minden esetben szükség van a vásárló azonosítására, mert az adatok nélkül nem tudunk megrendelést kézbesíteni, számlát kiállítani. Ezért ha Ön vásárolni szeretne nálunk Regisztráció szükséges. Az itt megadott adatokra csak a megfelelő szállítás és az ezzel kapcsolatos kapcsolattartás miatt van szükségünk, ezeket más célból nem használjuk fel.


A megadott személyes adatokat harmadik személynek semmilyen célból nem szolgáltatjuk ki. Az adatbázisban tárolt személyes adatokhoz és a felhasználók vásárlásait rögzítő adatokhoz kizárólag az Power Sport webáruház üzemeltető vezetője, és az adatokkal, megrendelésekkel kapcsolatos feladatokat ellátó munkatárs férhet hozzá. Az Önnel való kapcsolatunk során keletkező vásárlási és számlaadatokat a számviteli jogszabályokban meghatározott ideig kötelesek vagyunk megőrizni, ezért azokat az Ön kifejezett kérése esetén sem távolíthatjuk el.


Adatok küldéseA megrendelés során Ön rögzíti adatbázisunkban személyes adatait, melyek az interneten keresztül jutnak el hozzánk. Mi ezeket csak a rendelés feldolgozásától a szállításik őrizzük meg. Ezekhez az adatokhoz harmadik személy nem férhet hozzá.


Fizetési módokFizetés szállításkor:A megrendelt termék/termékek vételárát az kiszállítással/átvétellel egy időben kell megfizetnie a megrendelőnek.


Fizetés átutalással:Ha az átutalással történő fizetést választja, a Szállító Bankszámlaszámára tudja utalni a vásárlás ellenértékét.


Ezen fizetési mód választása esetén kérjük a Megjegyzés/észrevétel rovatban feltüntetni,hogy átutalással szeretne fizetni. Felvesszük Önnel a kapcsolatot és egyeztetjük milyen lehetőséget tudunk e téren ajánlani Önnek.